!-- Google Tag Manager -->
Delphian Logic

Delphian Logic

Delphian Logic บริษัทอีเลิร์นนิงที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในเมืองปูเณ่ที่ให้บริการโซลูั่ชันการเรียนรู้และการเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแก่ลูกค้า Fortune 500 รายของ Delphian โดยมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานโลคัลไลเซชันที่ครอบคลุมและดีที่สุดรวมทั้งการประชุมในบริษัท

ลูกค้า

Delphian Logic

อุตสาหกรรม

บริการอย่างมืออาชีพ

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

การพากย์และมัลติมีเดีย

อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ซอฟต์แวร์ช่วยสอน

ภาษา

เอเชียและยุโรป

บริการของเรา

Delphian Logic บริษัทอีเลิร์นนิงที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในเมืองปูเณ่ที่ให้บริการโซลูั่ชั่นการเรียนรู้และการเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแก่ลูกค้า Fortune 500 รายของ Delphian โดยมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานโลคัลไลเซชันที่ครอบคลุมและดีที่สุดรวมทั้งการประชุมในบริษัท

More » Content

Contact Us