!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาเขมร

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในกัมพูชาโดยนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาเขมร 

โปรเจ็กต์ภาษาเขมร (กัมพูชา) ที่มีประชากร 16 ล้านคนพูดภาษานี้ควรได้รับการดูแลด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนในการประกอบคำมากที่สุดภาษาหนึ่ง การแปลและงานโลคัลไลเซชันภาษาเขมรจึงไม่ควรดำเนินไปโดยปราศจากความรู้และประสบการณ์ทางภาษาที่จำเป็น แม้จะไม่ใช่ภาษาที่มีวรรณยุกต์อย่างภาษาไทย เมียนมาร์ และลาว แต่ก็เช่นเดียวกับภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาเขมรมีลักษณะเด่นที่ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ ซึ่งหมายความว่างาน DTP ควรทำโดยเจ้าหน้าที่ DTP ที่เป็นเจ้าของภาษาเท่านั้น ความซับซ้อนยังมีมากว่านี้ โปรแกรม DTP หลายโปรแกรมไม่รองรับภาษาเขมร ซึ่งหมายความว่าจะต้องทำงานด้วยวิธีอื่น ภาษาเขมรมีหลายระดับภาษา – การใช้งานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บริบททางสังคม ตลอดจนอายุ เพศ สถานะของผู้พูดและผู้ฟังเป้าหมาย นี่เป็นเพียงข้อพิจารณาบางประการเมื่อเริ่มทำงานในโปรเจ็กต์โลคัลไลเซชันภาษาเขมร การเลือกพันธมิตรการแปลภาษาเขมรที่เหมาะสมและมีการรับรองอย่างถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง

เข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาเขมร ให้ถูกต้อง

บริษัททั่วโลกรวมทั้งผู้ให้บริการด้านภาษาหลักอื่นๆ พากันมาใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาเขมรคุณภาพดีเสมอต้นเสมอปลายของ EQHO จากบริการแปลภาษาเขมรคุณภาพดี ความสามารถในการปรับ และการบริการลูกค้าที่ไม่ขาดตกบกพร่ิอง EQHO จึงสั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกให้ประสบความสำเร็จ EQHO ทำงานกับเครือข่ายนักแปลภาษาเขมรในประเทศมืออาชีพ

บริการภาษาเขมร

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับภาษาเขมร

เกี่ยวกับภาษาเขมร

 

ภาษาเขมรจัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรของตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก โดยภาษาสำคัญอีกสองภาษาได้แก่ เวียดนามและมอญ ภาษาเขมรแตกต่างจากภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้พูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงที่ไม่มีวรรณยุกต์ ภาษาเขมรมีการพัฒนาเป็น 4 ช่วงเวลาหลักดังนี้: ภาษาเขมรโบราณยุคก่อนสมัยพระนคร ใช้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 9, ภาษาเขมรโบราณยุคสมัยพระนคร เป็นภาษาของอาณาจักรเขมรที่ใช้มาจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14, ภาษาเขมรยุคกลาง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านโครงสร้าง การออกเสียงและคำศัพท์ ใช้จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และภาษาเขมรยุคใหม่ เป็นรูปแบบภาษาเขมรที่ใช้ในปัจจุบัน

ตัวเขียนภาษาเขมรหรืออักษรเขมร เป็นการดัดแปลงตัวเขียนภาษาปัลลวะ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่สาม เช่นเดียวกับตัวเขียนภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ ภาษาเขมรดัดแปลงมาจากตัวเขียนภาษาพราหมีในที่สุด พบตัวอย่างที่เก่าที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาล ใช้ระบบการเขียนแบบ abugida โดยพยัญชนะอาจมีเสียงวรรณยุกต์ แต่ไม่ได้เขียนกำกับอย่างชัดเจน เขมรเป็นภาษาที่เขียนจากซ้ายไปขวาโดยไม่มีเว้นวรรคคั่นระหว่างคำ โดยปกติใช้เว้นวรรคคั่นระหว่างอนุประโยค ประโยคและสิ่งที่อยู่ในรายการ

ตัวเขียนภาษาเขมรมีพยัญชนะ 35 ตัว โดย 2 ตัวเลิกใช้แล้ว และพยัญชนะแต่ละตัว (ยกเว้นหนึ่งตัว) มีสองรูป ได้แก่ รูปปกติและรูปที่มีเชิง สระมีอยู่ 2 ชุด ได้แก่ สระจม 25 ตัว ซึ่งต้องใช้ร่วมกับพยัญชนะเสมอ และสระลอย 14 ตัว (แต่ละตัวมี 2 รูป) ซึ่งลอยตัวอยู่เดี่ยวๆ ต้นพยางค์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายแสดงการออกเสียงอีก 13 ตัวที่ใช้ผันการออกเสียงหรือออกเสียงสูงต่ำ เครื่องหมายวรรคตอนสมัยใหม่ใช้สัญลักษณ์ภาษาเขมรผสมกับสัญลักษณ์ของภาษาตะวันตก ( ? ! « » ) ตัวเลขเขมรยังคงใช้อยู่ทั่วไป โดยใช้ตัวเลขตะวันตกเช่นกัน แต่แพร่หลายน้อยกว่า

 

พยัญชนะ – แบบปกติ

พยัญชนะ – แบบมีเชิง*

สระจม*

สระลอย

เครื่องหมายวรรณยุกต์*

เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวเลข

* เพื่อให้แสดงสัญลักษณ์สำหรับพยัญชนะมีเชิง สระจมและวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องในทุกบราวเซอร์ จึงได้แสดงคู่กับตัวอักษร

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาเขมร

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษามาเลย์

 • เนื่องจากไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ เจ้าหน้าที่ DTP ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจึงไม่สามารถตัดบรรทัดได้อย่างถูกต้อง

 • เขมรเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนในการประกอบคำมากที่สุดภาษาหนึ่ง เนื่องจากมีการใช้พยัญชนะที่วางต่อท้าย ใช้สระและเครื่องหมายแสดงการออกเสียงที่วางข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบนและข้างล่าง ตลอดจนการเรียงร้อยอักษร โปรแกรม DTP หลายโปรแกรมไม่สามารถรองรับภาษานี้ได้อย่างถูกต้อง และการป้อนข้อมูลก็มีความซับซ้อน – หน่วยการประกอบคำหน่วยเดียวอาจต้องเคาะแป้นพิมพ์ถึง 7 ครั้งเพื่อป้อนให้ถูกต้อง

 • ภาษาเขมรมีหลายระดับภาษา โดยใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบททางสังคม ตลอดจนอายุ เพศ และสถานะของผู้พูด/ผู้เขียน และผู้ฟัง/ผู้อ่าน ระดับภาษามีอยู่สี่ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ ราชาศัพท์ ศัพท์สำหรับภิกษุสงฆ์ ภาษาเขียนและภาษาพูด โดยทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดมีระดับภาษาย่อยอีกหลายระดับ

 • ส่วนศัพท์เทคนิคและศัพท์วิทยาศาสตร์มักจะถอดเสียงมากกว่าแปล แต่ก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงอยู่บ้างที่กำหนดการสะกดคำ “มาตรฐาน” สำหรับการถอดเสียงดังกล่าว

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us